"Let's complete the job which can be done today itself. Let's consider the convenience of the client."
Publications
S.N Title Download
1 प्रअ नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम
2 वाल शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम
3 NCED Anugaman Pratibedan 2072
4 NCED Status Report 2071/072
5 Revised TPD framework
6 Teacher Compitency Framework
7 Pesha Byabasaya ra prabidhi hand book 2072
8 DE Nirdeshika 072
9 विपद पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री भाग १
10 विपद पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री भाग २
11 भूकम्प पछिको आापदकालीन अवस्थामा शिक्षालयहरूको व्यवस्थापन
12 खुला विद्यालयका सिकारूका लागि विज्ञान अभ्यास पुस्तिका
13 खुला विद्यालयका सिकारूका लागि गणित अभ्यास पुस्तिका
14 Teacher Education, 2072
Top