"अाज हुने काम अाजै गराैं । सेवाग्राहीकाे सहजतालार्इ मनमा राखाैं ।"
Publications
S.N Title Download
1 शिक्षक सेवा आयोग तयारी अध्ययन सामग्री-2075
2 Teacher Education Journal 2071
3 Teacher Education Book 2072
4 प्रअ नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम
5 वाल शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम
6 NCED Anugaman Pratibedan 2072
7 NCED Status Report 2071/072
8 Revised TPD framework
9 Teacher Compitency Framework
10 Pesha Byabasaya ra prabidhi hand book 2072
11 DE Nirdeshika 072
12 विपद पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री भाग १
13 विपद पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री भाग २
14 भूकम्प पछिको आापदकालीन अवस्थामा शिक्षालयहरूको व्यवस्थापन
15 खुला विद्यालयका सिकारूका लागि विज्ञान अभ्यास पुस्तिका
16 खुला विद्यालयका सिकारूका लागि गणित अभ्यास पुस्तिका
Top