"अाज हुने काम अाजै गराैं । सेवाग्राहीकाे सहजतालार्इ मनमा राखाैं ।"
Publications
S.N Title Download
1 Teacher Education Journal 2071
2 Teacher Education Book 2072
3 प्रअ नेतृत्व क्षमता विकास तालिम पाठ्यक्रम
4 वाल शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम
5 NCED Anugaman Pratibedan 2072
6 NCED Status Report 2071/072
7 Revised TPD framework
8 Teacher Compitency Framework
9 Pesha Byabasaya ra prabidhi hand book 2072
10 DE Nirdeshika 072
11 विपद पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री भाग १
12 विपद पश्चातको लागि शिक्षण सहयोगी सामग्री भाग २
13 भूकम्प पछिको आापदकालीन अवस्थामा शिक्षालयहरूको व्यवस्थापन
14 खुला विद्यालयका सिकारूका लागि विज्ञान अभ्यास पुस्तिका
15 खुला विद्यालयका सिकारूका लागि गणित अभ्यास पुस्तिका
Top